Tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 4.8.2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1967/UBND-KGVX về việc triển khai tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương vận động, tuyên truyền yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cử người ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc biết, cài đặt và chạy ứng dụng. 

Ngày 4.8.2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1967/UBND-KGVX về việc triển khai tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương vận động, tuyên truyền yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cử người ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc biết, cài đặt và chạy ứng dụng.  


UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; bản tin công cộng, địa điểm đông người, bến tàu xe, chợ, chung cư, trung tâm thương mại; tuyên truyền tại các bảng điện tử công cộng và phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để hướng dẫn, khuyến nghị người dân cài đặt và sử dụng Bluezone. 


Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục yêu cầu học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông minh cài đặt cho mình và người thân sử dụng Bluezone.


Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thường xuyên đưa tin, tuyên truyền trên báo, đài hướng dẫn, khuyến nghị người dân cài đặt và sử dụng Bluezone.


Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh phát động phong trào cài đặt và hướng dẫn người dân sử dụng Bluezone trong toàn thể đoàn viên, hội viên của tổ chức, đơn vị mình.


Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải tại địa chỉ: https://www.bluezone.gov.vn.

LIÊN KẾT WEBSITE