Trên cơ sở Kế hoạch đấu thầu năm 2013 của dự án Nâng cao năng lực quản lý ATVSTP trong thương mại Tiểu vùng Mê Công mở rộng được Bộ Y tế phê duyệt ngày 30/9/2013, trong thời gian vừa qua, nhóm chuyên gia tư vấn đã phối hợp với các phòng/đơn vị chức ...