• :
  • :
Tiếp nhận câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp tại đây

Hướng dẫn triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2014

 

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:      /SYT-VP
 
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2014 
Quảng Ninh, ngày      tháng  01  năm 2014
 
                           
  Kính gửi: Giám đốc các đơn vị y tế trực thuộc.
 
 
Căn cứ Nghị quyết số 10 - NQ/TU ngày 05/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 11 về Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2014 ban hành tại văn bản số 480/CTr-UBND ngày 27/01/2014, Ngành Y tế đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Để việc tổ chức thực hiện thống nhất, đạt hiệu quả cao, Sở Y tế ban hành hướng dẫn việc triển khai thực hiện như sau:

1. Nhiệm vụ 1: Đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường phân cấp quản lý; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ và chuyên môn kỹ thuật.
 
a. Đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường phân cấp quản lý; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu.
 
- Giám đốc đơn vị phải tăng cường vai trò, trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Sở Y tế về hoạt động của đơn vị.
 
- Phân công trách nhiệm cá nhân cho từng đồng chí trong Ban Giám đốc, đảm bảo tất cả các lĩnh vực công tác, mọi hoạt động trong đơn vị đều có người phụ trách, chịu trách nhiệm
 
- Phân cấp cụ thể đồng thời giao trách nhiệm cá nhân cho người đứng đầu các khoa phòng, bộ phận để quản lý, điều hành theo chức năng nhiệm vụ được giao.
 
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân công, phân cấp và chức năng nhiệm vụ được giao.  
 
b. Hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ và chuyên môn kỹ thuật
 
- Xây dựng quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên.
 
- Xây dựng quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản.
 
- Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản.
 
- Xây dựng các phác đồ điều trị, quy trình chuyên môn kỹ thuật.
 
- Xây dựng quy trình thực hiện công tác xã hội hóa y tế.
 
2. Nhiệm vụ 2: Tiếp tục thực hiện Đề án Nâng cao y đức, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng bệnh, kiểm soát và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, DS-KHHGĐ và các chương trình mục tiêu quốc gia.
 
a. Về nội dung nâng cao y đức
 
- Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện đề án Nâng cao y đức trong ngành y tế tại đơn vị, đảm bảo đạt các mục tiêu cụ thể của Đề án.
 
- Tổ chức sơ kết một năm thực hiện việc nâng cao y đức của đơn vị.
 
b. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động chuyên môn:
 
- Xây dựng kế hoạch các hoạt động cụ thể, khoa học và có tính khả thi cao;
 
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, khoa phòng triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo tiên độ, chất lượng, hiệu quả.
 
- Rà soát, bổ xung, hoàn thiện các quy trình (chuyên môn, giải quyết công việc…); xây dựng các bộ công cụ kiểm tra, đánh giá chất lượng và thực hiện đánh giá định kỳ.
 
3. Nhiệm vụ 3: Tinh giản đội ngũ cán bộ viên chức và hợp đồng lao động, tích cực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thí điểm các chính sách ưu đãi đặc biệt.
 
a. Tinh giản đội ngũ cán bộ viên chức và hợp đồng lao động, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
 
- Tiếp tục tăng cường thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực khó tuyển dụng.
 
- Chỉ được tiếp nhận/tuyển vào vị trí viên chức đối với các đối tượng thuộc diện thu hút trong chỉ tiêu biên chế được giao; các đối tượng có trình độ chuyên môn/vị trí việc làm khác thì thực hiện chế độ hợp đồng.
 
- Việc tuyển dụng hợp đồng làm việc theo nguyên tắc: “Công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy trình; đảm bảo tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả” và chỉ được bổ sung số lượng tối đa bằng số lượng những người nghỉ hưu, nghỉ việc, thuyên chuyển nơi khác. Trường hợp đặc biệt báo cáo Sở Y tế xem xét, quyết định. Thực hiện sớm hình thức hợp đồng gói dịch vụ: Hộ lý, bảo vệ, trông giữ phương tiện, vệ sinh, dinh dưỡng…khuyến khích các hình thức hợp đồng gói dịch vụ, thực hiện thí điểm quản trị tư ở một số dịch vụ trong đơn vị.
 
b. Công tác đào tạo để phát triển và nâng cao chất lượng cán bộ.
 
- Đối với đào tạo liên thông, đào tạo đại học tại chức: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Công văn số 632/SYT-TCCB ngày 04/5/2013 của Sở Y tế. Cụ thể là:
 
+ Tập trung đào tạo ngắn hạn, cầm tay chỉ việc…về kỹ năng, kỹ thuật thực hành chuyên môn cho đối tượng điều dưỡng. Chỉ thực hiện đào tạo liên thông để hoàn thiện về trình độ đối với các điều dưỡng trưởng.
 
+ Không cử đào tạo bác sỹ liên thông đối với các đơn vị tuyến tỉnh và tuyến huyện trừ một số huyện khó khăn và một số xã còn thiếu bác sỹ.
 
- Đối với đào tạo sau đại học: Tập trung đào tạo về các chuyên ngành lâm sàng và các chuyên ngành khác theo nhu cầu thực tế của đơn vị. Các trường hợp cử đi ôn thi, đào tạo sau đại học kể cả từ nguồn kinh phí của đơn vị hoặc tự túc của cá nhân cũng phải được công khai minh bạch tại đơn vị và thực hiện theo đúng quy trình và quy định của ngành.
Đối với các đơn vị điều trị, đặc biệt ưu tiên hình thức đào tạo thực hành lâm sàng, kỹ năng, đào tạo theo nhóm và chuyển giao gói kỹ thuật.
 
- Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ.
 
c. Thí điểm các chính sách ưu đãi đặc biệt:
 
Ngoài chính sách thu hút hằng năm, đơn vị phải trích tối thiểu 10% khoản kinh phí chi thu nhập tăng thêm để thu hút, đãi ngộ và khuyến khích đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, do giám đốc đơn vị quyết định trên cơ sở lựa chọn đề xuất của hội đồng khoa học đơn vị.
 
4. Nhiệm vụ 4: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị; xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp tại các đơn vị trong ngành y tế.
 
a. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị      
 
- Xây dựng kế hoạch và khẩn trương triển khai đầu tư nâng cấp các khoa phòng, ưu tiên đầu tư nâng cấp phòng khám, phòng chờ, hồi sức cấp cứu, phòng mổ, xét nghiệm, cận lâm sàng …
 
- Xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung trang thiết bị, ưu tiên trang thiết bị phục vụ cấp cứu, phẫu thuật, chống nhiễm khuẩn...
 
- Lập kế hoạch và triển khai bảo dưỡng, bảo trì, kiểm định, sửa chữa trang thiết bị để đảm bảo độ chính xác, kéo dài tuổi thọ trang thiết bị, phát huy tối đa hiệu quả thiết bị đã được đầu tư.
 
b. Xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp tại các đơn vị
 
- Lập kế hoạch và triển khai cải tạo, nâng cấp nhằm đảm bảo ngoại cảnh, môi trường trong đơn vị luôn sáng, xanh, sạch, đẹp:
 
- Sửa chữa những khu nhà dột, ẩm mốc, xuống cấp.
 
- Bổ sung các sơ đồ, biển báo, chỉ dẫn, hướng dẫn đảm bảo thống nhất về kiểu dáng, kích thước, màu sắc.
 
- Trồng thêm cây xanh có bóng mát, cây cảnh, cây thuốc phù hợp với khuôn viên và môi trường của đơn vị.
 
- Đảm bảo hành lang, phòng bệnh, khu vệ sinh luôn sạch sẽ, sáng sủa. Bố trí các dụng cụ thu gom rác thải đúng quy định, đảm bảo tính thẩm mỹ và thuận tiện.
 
5. Nhiệm  vụ 5: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, truyền thông và giáo dục sức khỏe
 
a. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
 
- Thành lập Ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị, trong đó phân công lãnh đạo đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính.
 
- Xây dựng kế hoạch cải cách các thủ tục hành chính của đơn vị; Xây dựng các quy trình thủ tục hành chính và niêm yết công khai để cho nhân viên và nhân dân được biết:
 
+ Quy trình khám bệnh tại phòng khám; thủ tục vào viện, ra viện, chuyển viện.
 
+ Quy trình cấp: Giấy khám sức khỏe, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận thương tích, giấy chứng tử, giám định...
 
+ Quy trình cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với đơn vị được phân cấp).
 
- Hàng quý, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; định kỳ tổ chức thăm dò ý kiến người sử dụng dịch vụ về thực hiện các thủ tục hành chính do đơn vị ban hành.
 
- Sớm triển khai xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng: TCVN ISO 9001: 2008, TQM...
 
b. Ứng dụng công nghệ thông tin
 
- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tại đơn vị. (Lồng ghép với Ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính).
 
- Lập kế hoạch và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong năm.
 
- Ban hành các quy chế quản lý sử dụng mạng Internet, phần mềm nội bộ, quy định về việc đảm bảo an toàn và an ninh thông tin điện tử tại đơn vị.
 
- 100% các đơn vị có trang thông tin điện tử tổng hợp hoạt động đúng quy định và có hiệu quả.  
 
- Triển khai ứng dụng phần mềm của dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý y tế tỉnh Quảng Ninh"; các phần mềm quản lý báo cáo thống kê do Bộ Y tế quy định. Khuyến khích việc áp dụng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện; các phần mềm trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh.
 
- 100% cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên y tế sử dụng được máy vi tính, các phần mềm ứng dụng có liên quan tại đơn vị và biết khai thác Internet trong công việc.
 
c. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, truyền thông và giáo dục sức khỏe
 
- Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe:
 
+ Nâng cao năng lực đội ngũ phóng viên và cộng tác viên.
 
+ Đảm bảo chất lượng tin bài: Chính xác, khách quan, kịp thời, đúng quy định.
 
+ Đa dạng hóa các hình thức truyền thông.
 
- Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh để làm tốt công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho nhân dân.
 
- 100% đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông, giáo dục sức khỏe theo kế hoạch của đơn vị và của ngành.
 
6. Nhiệm vụ 6: Đổi mới, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở; phấn đấu trên 75% số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã
 
a. Các Trung tâm y tế
 
- Rà soát, đánh giá lại việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và hiệu quả hoạt động của từng trạm y tế.
 
- Lập phương án, đề xuất với Sở Y tế về việc điều chỉnh chức năng nhiệm vụ và phạm vi hoạt động chuyên môn của từng trạm y tế phù hợp với thực tế và hiệu quả.
 
- Chủ động phối hợp với Phòng Y tế đề xuất với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo đến hết năm 2014 có ít nhất 75% số xã/phường/thị trấn trên địa bàn duy trì và đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.
 
b. Các đơn vị y tế liên quan
 
Căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với trung tâm y tế triển khai thực hiện các nội dung trên.
 
7. Nhiệm vụ 7: Xây dựng kế hoạch cụ thế thực hiện quy hoạch ngành, kế hoạch phát triển y tế biển đảo.
 
a. Triển khai thực hiện quy hoạch ngành
 
- Tổ chức phổ biến quy hoạch phát triển hệ thống Y tế Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tới toàn thể cán bộ viên chức trong đơn vị.
 
- Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch của đơn vị: Mục tiêu, các chỉ tiêu, yêu cầu, giải pháp và lộ trình thực hiện.
 
- Đưa các nội dung thực hiện quy hoạch vào chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý.
 
b. Kế hoạch phát triển y tế biển đảo
 
- Trung tâm y tế Móng Cái, Hải Hà, Vân Đồn, Cô Tô, Quảng Yên phối hợp với Phòng Y tế tham mưu cho UBND thành lập Ban chỉ đạo và kế hoạch triển khai Đề án trong phạm vi địa phương.
 
- Tổ chức phổ biến, quán triệt Đề án “Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020” – tỉnh Quảng Ninh tới toàn thể cán bộ viên chức trong đơn vị.
 
- Các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án và tổ chức thực hiện trong kế hoạch công tác tháng, quý.
 
8. Nhiệm vụ 8: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; tích cực triển khai có hiệu quả các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm.
 
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 20/01/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới; Kế hoạch công tác ATTP năm 2014 của UBND tỉnh.
 
- Tăng cường công tác bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống khu du lịch, khu công nghiệp, trường học, lễ hội, sự kiện theo phân công, phân cấp quản lý.
 
- Chủ động phối hợp liên ngành trong thanh tra, kiểm tra các cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công, phân cấp quản lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
- Nâng cao năng lực của phòng xét nghiệm và chất lượng các dịch vụ xét nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP.
 
9. Nhiệm vụ 9: Đưa Bệnh viện Sản Nhi vào hoạt động theo kế hoạch và sớm phát huy hiệu quả.
 
a. Bệnh viện Sản nhi:
 
+ Khẩn trương thực hiện công tác tuyển dụng nhân lực theo kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch.
 
+ Xây dựng cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hợp đồng với các chuyên gia.
 
+ Cử cán bộ đi đào tạo tại các bệnh viện đầu ngành tuyến Trung ương.
 
+ Hợp đồng với Bệnh viện Phụ sản TƯ, Bệnh viện Nhi TƯ về việc hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật.
 
+ Lập phương án bố trí giường bệnh, nhân lực, tiếp nhận và quản lý trang thiết bị.
 
 
+ Lập phương án hợp đồng cung ứng các gói dịch vụ (hộ lý, dinh dưỡng, bảo vệ, trông giữ phương tiện, vệ sinh…)
 
+ Lập phương án, đề xuất với Sở Y tế về việc điều động, thuyên chuyển cán bộ từ Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Bãi Cháy sang bệnh viện Sản Nhi.
 
b. Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Bãi Cháy:
 
+ Thực hiện nghiêm túc việc điều động, thuyên chuyển cán bộ theo quyết định của Sở Y tế.
 
+ Lập phương án giảm tối thiểu 60% số giường bệnh của khoa Sản, khoa Nhi để bổ sung cho các khoa khác trong bệnh viện, báo cáo Sở Y tế trong quý I năm 2014.
 
10. Nhiệm vụ 10. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở y tế ngoài công lập.
 
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân.
 
- Thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời trong việc cấp chứng chỉ, giấy phép hành nghề.
 
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với hoạt động của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai trên các phương tiện thông tin.
 
- Giám đốc các đơn vị có trách nhiệm theo dõi việc hành nghề y dược tư nhân của cán bộ viên chức thuộc đơn vị.
 
Trên đây là hướng dẫn của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị:
 
1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, nghiêm túc triển khai, thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2014 coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.
 
2. Định kỳ 6 tháng, 9 tháng và 1 năm tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 và báo cáo về Sở Y tế.
 
3. Sở Y tế xây dựng biểu điểm đánh giá việc thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Kết quả này là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thi đua khen thưởng của cá nhân Giám đốc và của đơn vị./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;                                                                                   
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng ban chức năng;
- Lưu: VT, VP.
 
GIÁM ĐỐC
 
 
 (Đã ký)
 
 
Vũ Xuân Diện
 
 

 

Nguồn:www.soytequangninh.gov.vn Copy link
Tin liên quan
Tin tiêu điểm
Chưa có thông tin
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 40